Ga naar hoofdinhoud

De einmanifestaasje doch we mei stipe fan Arcadia, hjir bin we tige wiis mei. Wy binne in moaie ‘spin-off’ op it culturele programma wat se 100 dagen dien ha yn de simmermoannen. Troch de stipe kin we de einmanifestaasje noch profesjoneler delsette. 23 septimber kinne jimme hjir it resultaat fan sjen!

Contact

Teade de Boer
Voorzitter Vogelwacht Wommels

T. 06 22 19 86 51

M. teadedeboer@gmail.com 

Tsjeard Hofstra
Perscontact

T. 06 20 63 99 49

M. tsjeard@tsjeard.nl 

Sponsoren
Back To Top