Ga naar hoofdinhoud

De bewenners fan de wenfoarm fan Talant binne ôfrûne sneon drok dwaande west. Sa ha 75+1 fûgels fersierd, wat in toppers binne it. De ien wurke hiel presys en makke ien fûgel ôf, de oar hie wat minder tiid nedich en makke sa mar tsien efter elkoar klear. Fan al dizze fûgels wurdt no in keunstwurk makke. Meiwurkers fan De Mik soargje earst foar in laklaagje, moai no dat we sa mei alle ynwenners fan Wommels gearwurkje kinne.

It einrisseltaat kinne jimme sjen tidens de kuier op 23 september, opjaan kin fia dizze link! 

 

Contact

Teade de Boer
Voorzitter Vogelwacht Wommels

T. 06 22 19 86 51

M. teadedeboer@gmail.com 

Tsjeard Hofstra
Perscontact

T. 06 20 63 99 49

M. tsjeard@tsjeard.nl 

Sponsoren
Back To Top